कांदा बाजार भाव

पहा बाजारभाव आता नव्या स्वरूपात

(1) सातारा दि. 19/12/2021 शेतमाल - कांदा आवक - 242 क्विंटल जात - ---- कमीत कमी दर - 1000 जास्तीत जास्त दर -3200 सर्वसाधारण दर -2100

(2) मंगळवेढा दि. 19/12/2021 शेतमाल - कांदा आवक - 12क्विंटल जात - ----- कमीत कमी दर - 1300 जास्तीत जास्त दर -4100 सर्वसाधारण दर -2000

(3) भुसावळ दि. 19/12/2021 शेतमाल - कांदा आवक - 44क्विंटल जात - लाल कमीत कमी दर - 1500 जास्तीत जास्त दर -1500 सर्वसाधारण दर -1500

(4) पुणे दि. 19/12/2021 शेतमाल - कांदा आवक - 11285क्विंटल जात - लोकल कमीत कमी दर - 500 जास्तीत जास्त दर -3500 सर्वसाधारण दर -2000

(5) पुणे खडकी दि. 19/12/2021 शेतमाल - कांदा आवक - 12 क्विंटल जात - लोकल कमीत कमी - 1400 जास्तीत जास्त दर -1800 सर्वसाधारण दर -1600

(6) पुणे पिंपरी दि. 19/12/2021 शेतमाल - कांदा आवक - 1 क्विंटल जात - लोकल कमीत कमी दर - 1400 जास्तीत जास्त दर -1400 सर्वसाधारण दर -1400

(7) पुणे मोशी दि. 19/12/2021 शेतमाल - कांदा आवक - 299 क्विंटल जात - लोकल कमीत कमी दर - 500 जास्तीत जास्त दर -1200 सर्वसाधारण दर -850

शेतमाल बाजारभाव पाहण्यासाठी