आजचे सोयाबीन बाजार भाव

09-03-2022

पहा आज सोयाबीनला काय दर मिळाला?

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 3 कमीत कमी दर - 7325 जास्तीत जास्त दर - 7325 सर्वसाधारण दर - 7325

(1) धुळे :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 9433 कमीत कमी दर - 6700 जास्तीत जास्त दर - 7463 सर्वसाधारण दर - 7350

(2) लातूर :

शेतमाल - सोयाबीन आवक  - 7 कमीत कमी दर - 4500 जास्तीत जास्त दर - 6591 सर्वसाधारण दर - 6550

(3) पैठण :

आजचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी 

आजचे ताजे कापूस बाजार भाव पाहण्यासाठी